2022

JF Technologie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 „Internacjonalizacja w działalności firmy JF technologie Magdalena Adamska-Kiśluk” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 Celem projektu jest przygotowanie firmy JF Technologie do wprowadzenia produktów na rynek Austrii.

Dofinansowanie projektu z UE : 110 670 zł

2020

Firma JF Technologie wzięła udział w programie : 
„Innovation Coach – wsparcie potencjalnych innowatorów w rozpoczęciu działalności opartej o prace B+R, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.”

Celem programu jest wsparcie potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o środki dostępne
w ramach PO IR oraz Programów Ramowych UE, poprzez zapewnienie usługi informacyjno-doradczej polegającej
na eksperckiej analizie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz
wskazanie ścieżki zwiększenia innowacyjności

Innovation Coach logotypy

2018

Firma JF Technologie wzięła udział w programie : 

Udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

projekt : Liderzy Przedsiębiorczości
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest stworzenie możliwości nowopowstałym podmiotom dyskusji na temat
– Własnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw,
– Efektywnego wykorzystywania środków otrzymanych w ramach dotacji,
– Dalszego rozwoju (w tym pozyskiwania środków z innych źródeł na rozwój działalności,
maksymalizacji zysków).

2017

Udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Priorytet 8.III PRACA NA WŁASNY RACHUNEK , PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM INNOWACYJNYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

 

Projekt : Liderzy Przedsiębiorczości

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.